ข้อตกลงอนุญาตสิทธิ์ของผู้ใช้ (EULA)

English

สัญญาตามข้อตกลง สำหรับการ ดาวน์โหลด หรือ ติดตั้งฟอนต์ จาก STAWIX FOUNDRY ซึ่งผู้ใช้จะต้องยอมรับข้อเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ :

หากสั่งซื้อลิขสิทธิ์ในนามของผู้ว่าจ้าง เงื่อนไข ณ ที่นี้จะมีผลกับผู้ว่าจ้าง ในฐานะตัวแทนผู้ว่าจ้างของผู้ใช้ หากผู้ใช้ไม่ได้ทำงานให้แก่ผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้ใช้จะไม่สามาถใช้ STAWIX FONT SOFTWARE ได้อีก แต่ผู้ว่าจ้างของผู้ใช้จะยังเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ต่อไป หากผู้ใช้สั่งซื้อลิขสิทธิ์ในนามของตัวผู้ใช้เอง และได้ใช้ STAWIX FONT SOFTWARE สำหรับบุคคลที่สาม หรือ ผู้ว่าจ้าง จะต้องสั่งซื้อลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานสำหรับบุคคลที่สาม และผู้ว่าจ้างด้วย

1. ข้อสงวนสิทธิ์ และขอบเขตการใช้งาน
ผู้ใช้สามารถใช้ลิขสิทธิ์ FONT SOFTWARE ในการสร้างรูปภาพบนสื่อต่างๆ อาทิเช่น จอคอมพิวเตอร์ กระดาษ หน้าเว็บไซต์ ภาพถ่าย เครดิตภาพยนต์ สิ่งพิมพ์ เสื้อยืด อนิเมชัน หรือ ภาพที่มีขนาดบ่งบอกชัดเจน ผู้ใช้ยังสามารถใช้ลิขสิทธิ์ FONT SOFTWARE ในการสร้างไฟล์ EPS หรือ ภาพที่สามารถปรับขนาด และสัดส่วนได้ อาทิเช่น ไฟล์ที่ใช้ภายในครัวเรือน หรือ องค์กร เป็นต้น

2. จำนวนผู้ใช้
STAWIX FONT SOFTWARE ได้จดลิขสิทธ์สำหรับการใช้งานในหนึ่ง (1) พื้นที่ โดยมีอุปกร์ณในการใช้งานอย่างมากที่สุดห้า (5) ชิ้น ผู้ใช้อุปกร์ณทั้งห้าชิ้นต้องทำงานให้แก่ องค์กร หรือ บริษัทเดียวกัน ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์นี้

3. บุคคลที่สาม
ผู้ใช้สามารถจัดเตรียม FONT ให้แก่ นักออกแบบกราฟฟิก โรงพิมพ์ หรือ สำนักงานบริการต่างๆ ที่ทำงานเป็นตัวแทนของผู้ใช้ได้ โดยมีข้อแม้ว่าตัวแทนของผู้ใช้นั้นได้ตกลงที่จะใช้ FONTสำหรับงานของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว ภายใต้เงื่อนไข และข้อผูกมัดของลิขสิทธิ์นี้ และจะไม่คัดลอก FONT FILE หรือ ตัวงานที่ได้ใช้ลิขสิทธิ์ FONT นี้ รวมไปถึงไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงไฟล์ FONT นี้ได้

4. EMBEDDING
STAWIX FONT SOFTWARE หรือ เอกสารข้อมูลต่างๆ ไม่สามารถที่จะจดลิขสิทธิ์ย่อย ขาย เช่า ยืม หรือ ให้ แก่บุคคลอื่น ไม่สารถอัพโหลด STAWIX FONT SOFTWARE ออนไลน์ หรือ อีกนัยหนึ่ง อนุญาติการใช้งานของ STAWIX FONT SOFTWARE ผ่านเครื่องมือหรืออุปร์ณออนไลน์ อาทิเช่น การบริการออนไลน์ คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือ เครือข่าย เว้นแต่ผู้ใช้งานทุกคนจะถือลิขสิทธิ์ของ STAWIX FONT SOFTWARE

ลิขสิทธิ์ขั้นพื้นฐานนี้ไม่อนุญาติให้ใช้ STAWIX FONT SOFTWARE สำหรับ WEBFONT การใช้งานเพื่อการส่งผ่านข้อมูลผ่านเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานในวิดิโอเกมส์ หรือ อุปกรณ์เล่นเกมส์ แอพพลิเคชั่นออนไลน์ แบบพิมพ์ออนไลน์ หรือ การใช้งานอื่นๆ ที่ผู้ใช้งานนอกลิขสิทธิ์จะสามารถใช้งาน เข้าถึง และหรือ เปลี่ยนแปลง ตัวอักษร การใช้งานเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องใช้ลิขสิทธิ์พิเศษโดยเฉพาะ และจะต้องเขียนลิขสิทธิ์เป็นรายบุคคลตามกรณี ผู้ใช้สามารถส่งอีเมลล์มาที่: info@stawix.com เพื่อเจรจาเงื่อนไขที่ต้องการ

5. การปรับเปลี่ยน
ผู้ใช้สามารถที่จะอิมพอร์ตัวอักษรจาก FONT ในฐานะวัตถุเรขศิลป์เข้ามาในโปรแกรมวาดรูป หรือ ออกแบบ และสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนวัตุเรขศิลป์ดังกล่าว แต่ไม่สามารถที่จะแก้ไข ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แปลสภาพ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน หรือ สร้างงานที่ลอกแบบมาจาก FONT นี้โดยปราศจากการอนุญาติจากทาง STAWIX FOUNDRY

6. COPYRIGHT
FONT และส่วนประกอบต่างๆนั้นได้ถูกจดลิขสิทธิ์ และได้บรรจุข้อมูลของผู้เป็นเจ้าของ FOUNDRY ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ถูกต้อง การกระทำคัดลอก FONT โดยไม่ได้รับอนุญาติ แม้กระทั่งแก้ไขปรับเปลี่ยน หรือถูกใช้ร่วมกับ SOFTWARE อื่น ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเป็นการกระทำต้องห้าม ซึ่งจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย และต้องแสดงความรับผิดชอบสำหรับการละเมิดสิทธิทางปัญญาของ FOUNDRY ที่ถูกกระทำขึ้นโดยความผิดพลาดของผู้ใช้ ที่ไม่สามารถทำตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่ทาง FOUNDRY ได้กำหนดไว้

7. การสิ้นสุด
ข้อตกลง และเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้ กระทั่งมีการยกเลิกจากทาง FOUNDRY ซึ่งจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งเตือนกับบุคคลที่สาม หรือ ผู้ว่าจ้าง และ/หรือ บริษัทของผู้ใช้ หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ได้ หลังจากลิขสิทธืได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้ใช้จะต้องทำลายข้อมูล ลายลักษณ์อักษร ผลงาน และแบบคัดลอก รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนตัวอักษรในงานเรขศิลป์ (ถ้ามี)

8. การอัพเกรด FONT
ทาง FOUNDRY อาจจะมีการอัพเดตไฟล์ FONT เป็นครั้งคราว การอัตเดตอาจทำให้ราคาของ FONT เปลียนแปลง

9. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ และ การรับประกันสินค้าแบบจำกัด
STAWIX FOUNDRY รับประกันไฟล์ FONT ถูกลิขสิทธิ์ว่าปราศจากข้อบกพร่องของตัวสินค้า และ ข้อบกพร่องในฝีมือและความชำนาญภายใต้การใช้งานแบบปกติเป็นเวลายี่สิบเอ็ด (21) วัน นับจากวันที่ส่งมอบสินค้าตามใบเสร็จ หากมีข้อบกพร่องของสินค้า บุคคลที่สาม ผู้ว่าจ้าง และ/หรือ บริษัทของผู้ใช้ สามารถแจ้งทาง FOUNDRY เพื่อที่จะแก้ไข และจัดการข้อบกพร่องเหล่านั้น หรือทำการส่งคืนสินค้าดังกล่าวพร้อมกับใบกำกับสินค้า และใบเสร็จ ทาง FOUNDRY จะไม่แสดงความรับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้า หรือ คืนเงิน หากผู้ใช้ บุคคลที่สาม ผู้ว่าจ้าง และ/หรือ บริษัท ได้ทำการละเมิด ใช้งานผิด สินค้าหลุด หรือ สินค้าได้รับความเสียหายจากการถูกขโมย ไฟไหม้ หรือ การละเลย และไม่เอาใจใส่ การเปลี่ยนสินค้าจะสามารถทำได้ภายในระยะเวลาของการรับประกันซึ่งมีระยะเวลายี่สิบเอ็ด (21) วัน ผู้ใช้จะได้รับสิทธิถูกต้องตามกฏหมายจากการรับประกันนี้

ยกเว้นกรณีที่แจ้งไว้ในขั้นต้น สินค้าได้ถูกจัดเตรียมเพื่อการขายอย่างที่เป็น ผู้ว่าจ้าง และ/หรือ บริษัท ของผู้ใช้และบุคคลที่สาม ไม่สามารถทำการรับประกันสินค้าเองได้ไม่ว่าจะทางไหนก็ตาม

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงสืบเนื่องจากคุณภาพและการแสดงผลของสินค้านั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน บุคคลที่สาม ผู้ว่าจ้าง และ/หรือ บริษัทของผู้ใช้ และทาง FOUNDRY ไม่สามารถรับประกันได้ว่าฟังก์ชั่นที่บรรจุอยู่ในสินค้าจะสามารถตอบสนองการทำงานได้เท่ากับความต้องการในอุดมคติของผู้ใช้ หรือ การปฏิบัติการ และการใช้งานของซอฟแวร์จะไม่มีการรบกวนหรือข้อบกพร่องใดๆทั้งสิ้น

บุคคลที่สาม ผู้ว่าจ้าง และ/หรือ บริษัทของผู้ใช้ และทาง FOUNDRY จะไม่รับผิดชอบความเสียหายโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายจากผลลัพธ์ที่สืบเนื่อง หรือ ความเสียหายจากอุบัติเหตุโดยบังเอิญ (รวมไปถึงความเสียหายจากผลกำไรของบริษัท และธุรกิจ การกระทบกระเทือนทางธุรกิจ ความเสียหายทางข้อมูลของบริษัทและอื่นๆ) อันเกิดขึ้นจากการใช้งานนอกเหนือจากข้อตกลงดังกล่าว